spacer progres  
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Publicita projektu
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

O projektu

Projekt "Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit" je zaměřen na snižování a předcházení sociálního vyloučení ohrožených osob z běžného života společnosti.

Problém sociálního vyloučení se přitom na Žulovsku a Javornicku zdaleka netýká jenom Romů, ale i dalších občanů, kteří trpí dlouhodobou nezaměstnaností, mají velmi nízké příjmy, jsou závislí na sociálních dávkách či jsou ohroženi sociálně patologickým chováním (užívání drog, bezdomovectví, lichva, apod.). Mezi ohrožené osoby ale patří také ti, kteří mají nízké vzdělání či špatné životní podmínky, zhoršený přístup ke vzdělání, úřadům, službám. Sociální vyloučení jde často ruku v ruce se špatným zdravotním stavem, lidé trpí ztrátou sebeúcty, nejsou schopni plánovat do budoucna a žijí v přesvědčení, že nemohou ovlivnit vlastní sociální situaci.

Smyslem celého projektu je navrácení sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a na trh práce, zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, apod. Projekt přispěje k rozvoji občanské společnosti, k prevenci kriminality, závislostí, předčasného rodičovství, domácího násilí, gamblerství, potulky a výtržnictví.

V rámci projektu bude poskytována profesionální a bezplatná pomoc všem ohroženým rodinám a osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách příhraniční oblasti mikroregionu Žulovska (Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová), a Javornicka (Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná a Vlčice).

Ve Vápenné a Kobylé nad Vidnavkou budou navíc vybudována multifunkční centra, kde bude poskytována celá řada sociálních služeb. Ve městě Javorník bude rovněž zřízeno multifunkční centrum sociálních služeb. Spádovou obcí je i obec Uhelná, kde budou služby zabezpečovány prostřednictvím mobilní pojízdné ambulance. Služby budou poskytovány mnohem komplexněji a provázaněji, než dosud. Jesenicko není dostatečně pokryto sociálními službami. Projekt nejenže posílí již fungující sociální služby, ale vytvoří i zcela nové, např. protidluhové poradenství nebo poskytování volnočasových aktivit v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež.
Velmi typická je pro tento region značná migrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Jednotlivé lokality tady vznikají a zanikají doslova před očima. V Javorníku, Uhelné a Bílé vodě žije přibližně 850 lidí ve vážném ohrožení bídou.

Projekt bude realizován po dobu čtyř let, konkrétně od října 2011 do června 2015. Podílet se na něm budou jak pracovníci sociálních služeb, tak zástupci neziskového sektoru v regionu.

Při realizaci projektu nedojde k žádné diskriminaci potencionálních účastníků, projekt uplatňuje principy rovných příležitostí.

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE EU ESFCR